Import Charges หมายถึงอะไร

Import Charges หมายถึงอะไร

การสั่งซื้อสินค้าบน eBay เป็นการซื้อขายระหว่างประเทศไม่ว่าจะซื้อ หรือ จะขาย ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางด้วยเสมอ

ดังนั้น เมื่อซื้อสินค้าบน eBay ผู้ซื้อจึงควรคำนึงถึงภาษีนำเข้า (Import Taxes) ซึ่งภาษีประเภทนี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะต้องชำระด้วยตัวเอง โดยศุลกากรไทยจะเป็นผู้พิจารณาเรียกเก็บ 

Customs / Import Charges

สินค้าบางรายการ ที่มี Customs / Import Charges แสดงอยู่จะหมายถึง วิธีการขนส่งที่ผู้ขายส่งมาให้ โดยที่ได้รวมขั้นตอน พร้อมทั้งคิดค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร (เคลียร์ภาษี) มาให้แล้ว  ส่วนใหญ่มักจะเป็นการขนส่งด้วย Global Shipping Program

สินค้าที่ส่งด้วย Global Shipping Program จะมีค่าขนส่งที่สูงขึ้น เพราะมีการประเมินอัตราค่าภาษีนำเข้าแบบเหมาจ่ายรวมเอาไว้ โดยระบุไว้ว่า Import Charges คือเท่าไหร่ ดังนั้นสำหรับสินค้าที่ส่งด้วย Global Shipping Program ผู้ซื้อจะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนำเข้าเลย ไม่ว่าอัตราภาษีที่เรียกเก็บจริงจะเป็นเท่าใดก็จะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะผู้ส่งจะชำระทั้งหมดให้ตามจริง ดังนั้น สินค้าจะได้รับการเคลียร์ภาษีมาเรียบร้อย และมาส่งให้คุณถึงบ้าน

วิธีการขนส่งสินค้าแบบอื่น

ถ้าสินค้าที่เราเลือกซื้อนั้นเป็นสินค้าที่ผู้ขายจัดโดยไม่ใช้ Global Shipping Program แต่อาจใช้วิธีการขนส่งสินค้าแบบอื่น ๆ เช่น พัสดุไปรษณีย์ / International Economy ผู้ซื้ออาจจะไม่สามารถทราบImport Charges หรืออัตราภาษีนำเข้าได้ล่วงหน้า จนกว่าพัสดุชิ้นนั้นจะส่งมาถึงไทย และผ่านดุลยพินิจของกรมศุลกากรไทย ซึ่งจะประเมินภาษีนำเข้าตามที่เห็นเหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง