การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

สิ่งของที่ส่งไปรษณีย์จากต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนั้นเมื่อซื้อสินค้าบน eBay ผู้ซื้อจึงควรคำนึงถึงภาษีนำเข้า
(Import Taxes) ซึ่งตามกฎหมายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

ประเภทของสินค้านำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  • ประเภทที่ 1 สิ่งของประเภทยกเว้นภาษีอากร มูลค่าของสิ่งของรวมค่าฝากส่งต้องไม่เกิน 1,500 บาทหรือเป็นสินค้าตัวอย่างที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าใด ๆ 
  • ประเภทที่ 2 สิ่งของประเภทต้องชำระภาษีอากร ที่มีมูลค่าหีบห่อรวมกันไม่เกิน 40,000 บาท (และต้องไม่เป็น ของต้องห้าม ของต้องจำกัด ของต้องมีใบอนุญาต เช่น อาหาร อาหารเสริม ยา ฯลฯ หรือของตัวอย่างต้องส่งวิเคราะห์) 
  • ประเภทที่ 3 สิ่งของอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2 กรมศุลกากรจะส่งมอบของให้ไปรษณีย์ไทยเก็บในโรงพักสินค้า หรือจัดส่งไปยังด่านศุลกากรในภูมิภาคต่างจังหวัด

บทความที่เกี่ยวข้อง