อยากเป็น Top-Rated Seller (eTRS) ต้องทำอย่างไร ?

Seller Performance หรือ Seller Level จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

นั่นก็คือ BSTD (Below), ASTD (Above) และ eTRS (Top-Rated) ซึ่งตัวชี้วัดของ Seller Performance แต่ละประเภทจะประกอบไปด้วย

– Defect Rate (อัตตราบกพร่อง) หากคุณต้องการเป็น eTRS คุณจะต้องมี Defect Rate ไม่เกิน 0.5% หรือ ไม่เกิน 3 Buyer

– Cases Closed Without Seller Resolution (เพิกเฉย ปล่อยเคสทิ้งไว้โดยไม่แก้ปัญหา) หากคุณต้องการเป็น eTRS คุณจะต้องมี Cases Closed Without Seller Resolution ไม่เกิน 0.3% หรือ ไม่เกิน 2 Transactions

– Late Shipment Rate หากคุณต้องการเป็น eTRS คุณจะต้องมี Late Shipment Rate ไม่เกิน 3% หรือ ไม่เกิน 6 Transactions

– Tracking Uploaded on Time & Validated หากคุณต้องการเป็น eTRS คุณจะต้องมีการอัปโหลด Tracking ภายใน Handling Time และมี A-Scan มากกว่า 95% ขึ้นไป

– Transactions and Sale หากคุณต้องการเป็น eTRS คุณจะต้องมียอดขายเกิน 100 Transactions และเกิน $1,000

– US Region จัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด ซึ่งคำนวณจาก Transactions เฉพาะสินค้าที่ส่งไปยังผู้ซื้อใน USA เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง