มาตรฐานการให้บริการการจัดส่งสินค้าแบบ Forward-Deployed และ Overseas Warehouse ซึ่งมีการเก็บสินค้าไว้ที่โกดังในประเทศปลายทาง (สิงหาคม 2563)

สำหรับผู้ขายที่มีการลงขายสินค้าด้วยวิธี Forward-Deployed

หมายถึง มี Item Location และโกดังสินค้า (Warehouse) อยู่ในประเทศปลายทางเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อในประเทศนั้น ๆ  ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งของอีเบย์ เรื่อง Warehouse Service Standard for Forward-Deployed Inventory ฉบับล่าสุด สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสำคัญๆ ตามตารางด้านล่าง

หากธุรกรรมใดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบาย อาจส่งผลให้ Listing ของท่านถูกลบตลอดจนถูกจำกัดการขายหรือถูกระงับบัญชี

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ขาย

 • ผู้ขายจะต้องตั้งค่าทุก Listing ที่ลงขายด้วยวิธี Forward-Deployed ให้มีระยะเวลาการจัดส่งตั้งแต่ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าจนถึงสินค้าส่งถึงมือผู้ซื้อ หรือ End-to-End (E2E) Delivery Time ภายในเวลาตามตารางด้านล่าง
  • Promised End-to-End (E2E) Delivery Time นับรวมระยะ Handling Time + Estimated Delivery Days ที่ผู้ขายตั้งค่าเอาไว้ใน Listing 
 • ผู้ขายจะได้รับการประเมินระยะเวลาที่สินค้าถูกจัดส่งจริง (Actual E2E Shipping Performance) โดยจะต้องผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน ดังนี้
  • On-time Shipping Rate คือ อัตราที่ธุรกรรม Forward-Deployed นั้นถูกจัดส่งถึงผู้ขนส่งและได้รับ A-Scan ภายในระยะเวลา Handling Time ตรงตามที่ได้ตั้งค่าไว้ใน Listing
  • On-time Delivery Rate หรือ อัตราที่ธุรกรรม Forward-Deployed นั้นถูกจัดส่งถึงมือผู้ซื้อและได้รับ D-scan ภายในระยะเวลา E2E Delivery Time ตรงตามที่ตั้งค่าไว้ หรือ ระยะเวลาตามปรากฎในตารางด้านล่าง
  • Unsatisfactory Delivery Rate หรือ อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ โดยนับจำนวนเคส INR (ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า) ของธุรกรรมที่มี Item Location คนละประเทศกับที่อยู่ผู้ขาย (เช่น โกดังสินค้าอยู่ในต่างประเทศ)

นโยบายจะเริ่มประเมินเมื่อไหร่ ?

 • อีเบย์ จะเริ่มประเมินการตั้งค่าใน Listings ว่าใช้เวลาขนส่งแบบ E2E (ระยะเวลา Handling Time + ประเภทการขนส่งที่เลือก)  ของทุก Listings ที่ถือเป็น Forward-Deployed Listings ตั้งแต่วันที่ 29 .. 2563
 • อีเบย์ จะเริ่มประเมินผลการจัดส่งสินค้าตามจริง (Actual E2E Shipping Performance) ตามระยะเวลา ดังนี้:
  1. On-Time Shipping Rateประเมินทุกสัปดาห์ เริ่มวันประเมินตั้งแต่ 19 .. 2563 โดยแต่ละรอบการประเมินจะครอบคลุมระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยนับย้อนหลังจากวันประเมินไป 21 วัน มาจนถึง 7 วันก่อนวันประเมิน
  2. On-Time Delivery Rate และ Unsatisfactory Delivery Rateประเมินทุกสัปดาห์ เริ่มวันประเมินตั้งแต่ 26 .. 2563 โดยแต่ละรอบการประเมินจะครอบคลุมระยะเวลา 2 สัปดาห์  โดยนับย้อนหลังจากวันประเมินไป 28 วัน มาจนถึง 14 วันก่อนการประเมิน

สิ่งที่ผู้ขายต้องทำ

 • ตรวจสอบ listings ที่ลงขายแบบ Forward-deployed ให้มั่นใจว่าได้ตั้งค่า Handling Time และเลือกบริการขนส่ง ให้มีจำนวนวันส่งสินค้า (Promised E2E Delivery Time) เป็นไปตามกำหนดในตาราง
 • ติดตามสถานะ และระมัดระวังการจัดส่งสินค้าออกจากโกดังให้ได้รับ A-scan ภายใน Handling Time และติดตามการจัดส่งสู่ปลายทางว่าได้รับ D-scan ภายในเวลาที่กำหนดในตารางข้างต้น

อ่านเพิ่มเติมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ที่ https://sellercentre.ebay.com.sg/shipping-and-returns/sea-shipping-policies/warehouse-service-standard

บทความที่เกี่ยวข้อง