ขายไปยุโรปต้องรู้ EU VAT!

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป eBay จะดำเนินการเรียกเก็บและนำส่ง EU VAT ให้ เมื่อที่อยู่ของผู้ซื้ออยู่ใน EU และตัวสินค้าส่งมาจากภายนอกประเทศของผู้ซื้อ เช่น ส่งจากไทย (Item Location: Thailand) และราคาขายมีมูลค่าต่ำกว่า €150  ซึ่ง eBay จัดเก็บ EU VAT ให้อัตโนมัติ ผู้ขายไม่ต้องทำอะไร โดยใน Listings ให้ผู้ขายเว้นว่างช่อง EU VAT % อย่ากรอกเลขใด ๆ ลงไป ระบบจะคำนวณ EU VAT ให้ผู้ซื้อชำระโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้ ถ้าหากออเดอร์ใดที่ eBay ได้ดำเนินการเก็บ EU VAT ไปแล้ว  ใน Order Details จะมีเลข eBay’s IOSS Number: IM2760000742 ปรากฏอยู่  และถ้าหากท่านใช้โปรแกรม SEAPASS 2.0 Print Label ก็จะมีตัวเลข IOSS จะแสดงบน Label ให้โดยอัตโนมัติ (ถ้ามีการเก็บภาษีไปแล้ว) เช่นเดียวกับการใช้ DHL eCommerce AP Portal ดึงออเดอร์จาก eBay ก็จะมีเลข eBay IOSS ติดมาด้วยเช่นกัน

หากผู้ใดนำรหัส eBay’s IOSS Number ไปใช้กับสินค้าที่มิได้ซื้อขายบน eBay หรือไม่มีการเก็บ EU VAT ด้วยระบบ eBay (เช่น สินค้ามีราคาขายสูงกว่า €150 ทาง eBay จะมิได้เก็บ EU VAT ให้) อาจมีความผิดตามกฎหมาย และ eBay จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าเหล่านั้น

EU VAT Platform Collect & Remit from 1 July 2021: for sellers with Item Location in Thailand, when selling to EU Markets:

1) Sellers do not need to register for VAT ID and do not need to add VAT rates to the listings [leave it blank]. eBay will add VAT on top of the listing price for buyers to pay if total sales inclusive of shipping costs is below €150.-

2) Seller need to electronically provide to the carriers the Import One-Stop Shop (IOSS) number provided by eBay.  eBay SEAPaSS 2.0 will electronically provide eBay IOSS number to EU customs and provide IOSS number on the labels.   eBay’s IOSS number will be available on orders placed after 1 July and should not be shared for shipments where eBay has not collected VAT (consignment value above €150).

บทความที่เกี่ยวข้อง